Tag Archives: CHU KY SO CA NHAN

CHỮ KÝ SỐ FPT CÁ NHÂN

Chứng thư số cá nhân là chứng thư số một cá nhân sử dụng để xác thực danh tính của mình khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến. Sử dụng chứng thư số cá nhân, khách hàng sẽ tạo chữ ký số và mã hóa các nội dung gửi đi khi dùng địa… Read More »