HƯỚNG DẪN KÝ EMAIL MICROSOFT OUTLOOK DÙNG CHỮ KÝ SỐ

By | 30/12/2016

KÝ EMAIL TRONG MICROSOFT OUTLOOK

Để ký số email với Microsoft Outlook, NSD thực hiện như sau:

Trước tiên NSD phải chỉnh các tham số security như sau: Chọn Tools >Trust Center

Tiếp theo, hãy vào mục Email Security > Settings

NSD tiếp tục nhấn Choose để chọn chứng thư số sẽ dùng để ký email. Xin chú ý rằng thông tin địa chỉ email trong chứng thư số phải trùng với địa chỉ email của NSD đang dùng trên MS Outlook.

NSD chọn chứng thư số để ký. Xin ví dụ với chứng thư số của A

Điền tên của setting và chọn OK để lưu lại setting này.

Trƣớc khi gửi mail đi, NSD hãy click vào nút ký số email như hình dưới.

Khi nhấn Send để gửi, chương trình sẽ yêu cầu mã PIN của USB Token để tạo chữ ký trên mail.

HƯỚNG DẪN KÝ EMAIL MICROSOFT OUTLOOK DÙNG CHỮ KÝ SỐ

HƯỚNG DẪN KÝ EMAIL MICROSOFT OUTLOOK DÙNG CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT